Ochrana osobních údajů

Memorandum na Ochranu osobních údajů
společnosti MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod

Ochrana soukromí našich zákazníků při zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při zpracovávání Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zajišťujeme jejich ochranu v maximální možné míře. Všichni návštěvníci naší stránky, kteří jsou s námi v kontaktu jako zákazníci, nám poskytli v této souvislosti své osobní údaje. Na této webové stránce najdete všechny potřebné informace týkající se zpracování osobních údajů.

Toto Memorandum na Ochranu osobních údajů (dále jen "Memorandum") Vám poskytne informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, jak nás můžete kontaktovat v případě uplatňování si práv nebo, pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů na info@merchyou.com. Memorandum je součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod.

Doporučujeme Vám, abyste si informace obsažené v tomto Memorandu důkladně přečetli. Změny týkající se podmínek ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na naší internetové stránce www.merchyou.com, formou aktualizace. Tímto způsobem zajistíme, abyste vždy měli k dispozici aktuální informace o tom, za jakých podmínek zpracováváme Vaše osobní údaje.

1. O nás

Prostřednictvím naší webové stránky www.merchyou.com Vám jakožto našim zákazníkům umožňujeme objednat služby spojené s prodejem, potiskem a dalšími úpravami textilu. V souvislosti s nákupem a prodejem našich výrobků jsme povinni zpracovávat Vaše osobní údaje.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy České republiky, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů nebo GDPR), jakož i dalšími právními předpisy.

Provozovatelem informačních systémů, v nichž jsou zpracovávány Vaše osobní údaje je společnost MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Moravská 902/8, 120 00 Praha, IČO: 02916908, OR složka A 76591 vedená u Městského soudu v Praze.

2. Jaké údaje o vás zpracováváme?

Za osobní údaj se považuje takový údaj, na jehož základě je možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu. To znamená, že nejde jen o známé identifikátory jako jméno, příjmení, či datum narození. GDPR definuje osobní údaj jako jakékoliv informace, které vedou k určení fyzické osoby. Každá fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, se považuje za dotčenou osobu s příslušnými právy k osobním údajům.

V MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám poskytovali profesionální služby, přičemž rozsah těchto osobních údajů je určen obecně závaznými právními předpisy. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, seznam, resp. rozsah údajů je přesně uveden přímo v souhlasu, a to v míře nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Mezi zpracovávané údaje patří především následující kategorie osobních údajů:

 • Fakturační údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, emailová adresa, telefonní kontakt, adresa doručení
 • Registrační údaje: údaje získané při zakoupení produktů přes www.merchyou.com nebo vytvoření registrace
 • Transakční údaje: údaje o přijatých a odeslaných platbách
 • Marketingové údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa, IP adresa, emailová adresa, telefonní číslo

3. Proč potřebujeme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu, přičemž většina zpracovávání je odůvodněna tím, že tyto údaje potřebujeme k poskytnutí zakoupeného produktu.

3.1 Plníme si povinnosti vyplývající nám z příslušných právních předpisů

 • Jsme povinni identifikovat Vás při zakoupení zboží a vystavení objednávky na Vaše jméno.
 • Při platebních transakcích jsme povinni poskytnout přijímající nebo předávající platební instituci informace.
 • Při naší činnosti jsme povinni postupovat obezřetně a respektovat Vaše práva jako spotřebitele v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.
 • Jsme také povinni odpovídat na dožádání soudů, exekutorů, orgánů činných v trestním řízení a jiných příslušných orgánů, které souvisejí především s trestnými a vyšetřováním podle Trestního řádu či Civilního řádu soudního.

V uvedených případech zpracováváme Vaše osobní údaje proto, že nám tuto povinnost ukládá příslušný právní předpis, na jehož základě postupujeme. Je jím například zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.

3.2. Vyhodnocujeme možnosti poskytnutí našich produktů

Před uzavřením smlouvy na určitý produkt je třeba, abychom zpracovali určité údaje s cílem vybavit Vaši objednávku.

4. Za jakým účelem zpracováváme Vaše údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen v nezbytném rozsahu na příslušný účel. Většina našich zpracovatelských operací je odůvodněných tím, že Vaše osobní údaje potřebujeme k poskytnutí Vámi požadovaného produktu. Osobní údaje za účelem uzavření a plnění našeho smluvního vztahu tedy získáváme od Vás. Je proto důležité, abyste nám poskytli úplné, správné, aktuální a pravdivé osobní údaje.

Vaše osobní údaje zpracováváme v MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod pro různé účely, a to především pro účely, které spadají do následujících kategorií:

 • identifikace a ověření identifikace zákazníků
 • uzavírání a plnění smluvních vztahů (prodej zboží)
 • registrace zákazníků
 • plnění povinností vyplývajících MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod ze zvláštních právních předpisů (reklamace)
 • marketingové účely

5. Chráníme Vaše údaje

V MERCHYOU s.r.o. platí pravidla, která upravují podmínky, za kterých mají naši zaměstnanci, resp. jiné oprávněné osoby přístup k Vašim osobním údajům, jakož i to, které osobní údaje mohou zpracovávat. Osobní údaje dotčených osob nejsou zpřístupňovány mimo MERCHYOU s.r.o. s výjimkou případů, kdy jsme oprávněni tak postupovat na základě příslušného právního předpisu (např. pokud nás o to požádá policie, či daňový úřad).

Osobní údaje zpracováváme s použitím manuálních, jakož i automatizovaných prostředků zpracování v rámci svých informačních systémů, které jsou zabezpečeny a chráněny v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy a předpisy o ochraně osobních údajů.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje jménem společnosti MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod vyplývá zaměstnancům společnosti z pracovněprávního vztahu s MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod, jakož i ze všeobecně závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci mají regulované přístupová oprávnění do jednotlivých systémů, v nichž jsou zpracovávány osobní údaje našich zákazníků.

Při zpracovávání Vašich údajů jsme povinni dodržovat určité povinnosti. Mezi nejdůležitější povinnosti, které dodržujeme, patří:

 • Zpracováváme a shromažďujeme Vaše osobní údaje pouze na jednoznačné a zákonné účely, a to pouze po dobu dosažení účelu, na který jsme tyto osobní údaje získali.
 • Vědomě a neoprávněně nezasahujeme do Vašeho práva na ochranu soukromí.
 • Chráníme Vaše osobní údaje před ztrátou, zničením a zneužitím.
 • Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí, osobní údaje zákazníků nesmí poskytovat třetím stranám.

6. Kam putují Vaše osobní údaje (kategorie příjemců)

Vaše osobní údaje nejsou zpřístupňovány třetím stranám s výjimkou případů poskytnutí osobních údajů naším zprostředkovatelům nebo pokud nám takový postup vyplývá z Vámi uděleného souhlasu nebo příslušného právního předpisu. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo poskytnuty dalším třetím osobám, resp. příjemcům, pokud nám tuto povinnost ukládá přímo zákon, přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

7. Jaká máte práva?

Máte právo přístupu k vašim údajům

Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům a následující informace:

 • totožnost a kontaktní údaje MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod
 • účely zpracovávání
 • kategorie osobních údajů
 • kategorie příjemců Vašich údajů
 • zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu
 • doby zpracování údajů
 • informace o zdroji, ze kterého jsme získali Vaše osobní údaje
 • informaci o právech namítat, vymazat, omezit osobní údaje.

Máte právo na opravu Vašich údajů

Může se stát, že některé informace, které o Vás vedeme, nejsou nebo přestaly být správné. Bez Vaší součinnosti se však, přirozeně, neobejdeme. Z uvedeného důvodu je důležité, abyste nás o každé změně svých osobních údajů neprodleně informovali. Jako dotčená osoba jste totiž zodpovědný/-á za správnost, aktuálnost, úplnost a pravdivost osobních údajů, které jste poskytli MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod.

Jako náš zákazník máte právo na opravu svých nesprávných a neaktuálních osobních údajů v našich informačních systémech. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat, pokud jste zjistili, že o Vás vedeme nesprávné nebo zastaralé informace, zejména pokud jde o adresu pro doručování zakoupeného zboží, případně jiných kontaktních údajů.

Máte právo namítat proti zpracovávání Vašich údajů

V případě, že nesouhlasíte, abychom v určitých případech zpracovávaly Vaše osobní údaje, máte právo namítat proti takovému zpracování. Vaše právo namítat Vám přísluší především v případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje pro potřeby oprávněného zájmu na naší straně.

Pokud si nepřejete, abychom používali Vaše osobní údaje na přímý marketing, můžete změnit Vaše marketingové preference tak, abychom Vaše údaje více pro tento účel nepoužívali.

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů

Za určitých okolností může nastat situace, že Vaše osobní údaje již dále není důvod zpracovávat nebo chcete omezit jejich vymazání z důvodu uplatňování si právních nároků.

Máte právo odmítnout plně automatizované zpracování Vašich údajů

Společnost MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod nezpracovává osobní údaje plně automatizovaným způsobem, které by mělo přímé právní účinky na dotčené osoby.

Máte právo na vymazání Vašich údajů

Pokud se domníváte, že určité údaje týkající se Vaší osoby jsou u nás nezákonně zpracovávány, máte právo požadovat od nás, abychom označené údaje vymazali. V této souvislosti je třeba prokázat na základě relevantních dokladů nezákonnost zpracovávání.

Máte právo na přenos Vašich údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, máte právo získat v elektronické podobě ve strukturovaném formátu. Máte právo od nás požadovat, abychom Vaše údaje přenesli jinému subjektu, který v žádosti doručené na info@merchyou.com řádně označíte včetně emailové adresy třetí strany a mobilního čísla potřebného k zaslání SMS s heslem k souboru obsahujícímu Vaše osobní údaje.

Jak si uplatníte Vaše práva k osobním údajům *

Všechna Vaše práva k osobním údajům si můžete v MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod uplatnit zasláním žádosti na:

Emailovou adresu: info@merchyou.com

Korespondenční adresu: MERCHYOU s.r.o., se sídlem Moravská 902/8, 120 00 Praha 2

* MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod si ve smyslu GDPR vyhrazuje právo požadovat identifikační údaje dotyčné osoby, aby v zájmu ochrany práv dotčených osob zajistila dostatečnou identifikaci osoby žadatele.

MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod má na vyřízení žádosti lhůtu jeden měsíc od data obdržení žádosti. Uvedená lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce, přičemž je zohledněna komplexnost žádosti a počet žádostí. MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod informuje o každém takovém prodloužení žadatele do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody omeškání. Žadatel bude v takovém případě informován o prodloužení lhůty formou, jakou zvolil pro doručení odpovědi na jeho žádost.

Informace požadované žadatelem v rámci žádosti se poskytují bezplatně. Pokud je žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu, MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod má právo buď: i) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo oznámení nebo k uskutečnění požadovaného opatření nebo ii) odmítnout jednat na základě žádosti.

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv k osobním údajům nebo k porušení podmínek zpracování Vašich údajů, máte právo obrátit se se stížností na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme a chráníme po dobu stanovenou platnými právními předpisy, resp. pokud jde o osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu, po dobu, na kterou jste nám udělili svůj souhlas. Doby uchovávání se liší v závislosti na konkrétním účelu, na který osobní údaje zpracováváme. Tato doba se určí tak, že po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem je k ní připočtena retenční doba ne kratší než vyžaduje zákon. V naší společnosti neuchováváme údaje déle než 15 let.

9. Zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, jak Vás upozornit na nové produkty, služby či výhody, které jsme pro Vás připravili.

Abychom Vám mohli připravit co nejvhodnější nabídku, potřebujeme zpracovávat Vaše údaje. Na základě cíleně připravených nabídek se k Vám dostanou jen ty marketingové informace, které pro Vás mohou být zajímavé a přínosné. Nechceme Vás totiž obtěžovat zbytečnou reklamou a nabídkami, které nejsou pro Vás relevantní. Věříme, že poznáním Vašich marketingových preferencí Vám poskytneme lepší služby a výhodné produkty.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jsme oprávněni informovat Vás o nabídce svých produktů, akcí a soutěží, případně o nabídce svých smluvních partnerů různými formami, a to například emailem, telefonicky, formou SMS, či přímo na svých prodejnách. V případě, že nemáte zájem, abychom Vás informovali o své aktuální nabídce prostřednictvím marketingu, můžete nás kontaktovat ohledně změny svých marketingových preferencí na: info@merchyou.com.

Všechny souhlasy, které jste nám udělili na zpracovávání svých osobních údajů můžete kdykoliv odvolat na info@merchyou.com.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je totiž dobrovolné, nemůžeme si od Vás nijak vynucovat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a jste oprávněn/-a odmítnout poskytnutí svých osobních údajů.

10. Zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím našich internetových stránek

Při používání naší internetové stránky www.merchyou.com (dále jen jako "Internetová stránka"), může být přístup do některých částí Internetové stránky podmíněn poskytnutím Vašich osobních údajů. Toto poskytnutí podmiňuje přístup nebo správnou funkčnost Internetových stránek a z tohoto důvodu je třeba, abyste nám udělili souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů.

11. Zpracování údajů prostřednictvím cookies

O návštěvnících a uživatelích naší Internetové stránky jsme oprávněni shromažďovat a jiným způsobem zpracovávat údaje pomocí nástrojů sloužících na automatizované shromažďování údajů, zejména souborů cookies, protokolů a jiných běžně používaných nástrojů pro získávání informací prostřednictvím internetové stránky.

Pod pojmem cookie je možné představit si malé množství údajů, které jsou jako soubor odeslány do počítače (tabletu, smartphonu) z internetové stránky, kterou právě navštěvujete. V počítači se soubor údajů uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle počítač informaci našemu serveru.

Většina internetových stránek, včetně té naší, využívá cookies. Smyslem cookies je usnadnit a zpříjemnit Vám používání našich Internetových stránek. Soubor cookie totiž umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji už v minulosti navštívili a o kterou sekci jste měli zájem. Zároveň jsou to právě cookies, díky kterým si můžete uložit své uživatelské nastavení jako rozpoznání jazyka či zapamatování Vašeho přihlašovacího jména. Pomocí cookies uchováváme údaje, které nespojujeme s Vaší osobou a prostřednictvím získaných údajů nerealizujeme identifikaci zákazníka.

Použití souborů cookies není pro Vás nebezpečné, cookies nemohou přenášet viry ani číst údaje z harddisku zařízení.

Návštěvou naší internetové stránky automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie. Tento postup vyplývá ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, podle kterého se za souhlas pro tento účel považuje i použití příslušného nastavení webového prohlížeče nebo jiného počítačového programu.

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na svobodné vůli každého uživatele webové stránky. Soubory cookies můžete svobodně vymazat nebo předem nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo Vás upozorňoval, když se server snaží zaslat Vám cookie. Pak se však může stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro Vás nebudou dostupné.

Využíváme trvalé soubory cookies, které nám pomáhají identifikovat Vaše zařízení při opětovné návštěvě Internetových stránek a umožňují tak poskytovat služby v souladu s Vašim očekáváním. Soubory cookies uchováváme po dobu 1 roku.

12. Okruh příjemců

Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme bezdůvodně žádným subjektům. Je však potřeba, aby některé osobní údaje byly zpřístupněny předem určenému okruhu příjemců osobních údajů. V případě zasílání zboží Vám jako konečnému zákazníkovi, poskytujeme Vaše osobní údaje poštovním doručovatelem nebo kurýrní firmám. V případě správy a údržby naší webové stránky dochází ke zpřístupnění Vašich osobních údajů správci webové stránky. V neposlední řadě jsou to osoby jako účetní a daňový poradce.

Okruh příjemců:

 • Poštovní doručovatelé ve smyslu zákona 29/2000 Sb. o poštovních službách
 • Kurýrní společnost
 • Správce serveru
 • Správce webové stránky
 • Emailový poskytovatel
 • Daňový a účetní poradce
 • Subdodavatelé

13. Závěrečná ustanovení

Provozovatelem je společnost MERCHYOU s.r.o., odštěpný závod se sídlem Moravská 902/8, 120 00 Praha. Společnost provozuje internetovou stránku www.merchyou.com. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, na které jste nenašli odpověď v tomto dokumentu, prosím napište na info@merchyou.com.

×