Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť MERCHYOU s.r.o. so sídlom Prešovská 45, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 307 110, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 53702/B, telefónne číslo: +421 907 929 282, e-mailová adresa: info@merchyou.com, Bankové spojenie: číslo účtu: 2628030861/1100, IBAN: SK46 1100 0000 0026 2803 0861, SWIFT: TATR SK BX (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje Zákazníkom výrobky a produkty (ďalej len „tovar”) za podmienok takých, aké sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Obchodné podmienky“). Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti MERCHYOU s.r.o. a Zákazníkov a ďalej postup zadávania zákazky, uzatvárania zmluvy, spôsob dodania služieb a tovaru.

Zákazníkom“ je v zmysle týchto Obchodných podmienok Spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia Spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku tovaru od Poskytovateľa za podmienok špecifikovaných v týchto Obchodných podmienkach.

Za zákazníka sa považuje tiež Slovenská republika, popr. iný štát, územný samosprávny celok (obec, kraj) alebo iný verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní, ako napr. Štátna príspevková organizácia alebo príspevková organizácia, v ktorej funkciu zriaďovateľa vykonáva územný samosprávny celok, ak Poskytovateľ s takou osobou uzatvára zmluvu, ktorej predmetom je dodanie zákazkového textilu, prevedenie potlače, výšivky, nášivky, sublimácie alebo aplikácia potlačí, výšiviek a/alebo nášiviek na textil zákazníka.

Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“). Vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a Dodatkom pre spotrebiteľské vzťahy, ktorý je súčasťou týchto Obchodných podmienok.

Vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

Zákazník má možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami zoznámiť pred potvrdením objednávky na webových stránkach Poskytovateľa alebo v e-maile zaslanom spolu s cenovou ponukou Poskytovateľom Zákazníkovi. Potvrdenou objednávkou sa rozumie Zákazníkom e-mailom akceptovaná ponuka Poskytovateľa alebo objednávka Zákazníka realizovaná prostredníctvom internetového obchodu a akceptovaná Poskytovateľom e-mailom. 

Kúpna zmluva“ medzi Poskytovateľom a Zákazníkom je uzavretá e-mailovou akceptáciou ponuky (cenovej kalkulácie) vyhotovenej Poskytovateľom. Ak podá Zákazník objednávku prostredníctvom internetového obchodu Poskytovateľa, je zmluva uzatvorená výslovnou akceptáciou objednávky Poskytovateľom e-mailom, pričom akceptáciou objednávky sa nerozumie automaticky generované potvrdenie internetového obchodu (môže byť doplnené o cenovú kalkuláciu pripravenú Poskytovateľom) o tom, že objednávka bola zadaná.

V prípade rozporu ustanovení týchto Obchodných podmienok a ustanovenia Kúpnej zmluvy má prednosť ustanovenie Kúpnej zmluvy. Pokiaľ Poskytovateľ uzavrel so Zákazníkom rámcovú zmluvu, ktorá je v rozpore s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, majú prednosť ustanovenia rámcovej zmluvy.

V prípade rozporu ustanovení rámcovej zmluvy a ustanovenia konkrétnej Kúpnej zmluvy, má prednosť ustanovenie konkrétnej Kúpnej zmluvy.

1. Objednávka

Zákazník potvrdením objednávky potvrdzuje, že mu Poskytovateľ jasne a zrozumiteľne umožnil oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami, a že s takýmito Obchodnými podmienkami súhlasí. Zákazník odoslaním objednávky zasiela svoj návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2. Postup objednávania tovaru a služieb

2.1. Zákazník sa môže na Poskytovateľa so svojim dopytom na predloženie ponuky (cenovej ponuky) obrátiť e-mailom, osobne alebo prostredníctvom objednávkového systému Poskytovateľa. Dopyt Zákazníka musí obsahovať:

a) fakturačné údaje Zákazníka (názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby, daňové identifikačné číslo, sídlo alebo adresa bydliska),

b) kontaktné údaje Zákazníka pre doručenie objednávky (názov firmy a/alebo meno a priezvisko kontaktnej osoby, adresu doručenia, telefonické spojenie na kontaktnú osobu, e-mailové spojenie na kontaktnú osobu),

c) grafické podklady pre tlač. Tieto podklady sú majetkom zákazníka a Poskytovateľ ich neposkytne žiadnej tretej strane a bude s nimi nakladať len pre účely vyhotovenia objednávky.

Pre potreby vyhotovenia objednávky je potrebné tieto dáta graficky spracovať (rozseparovať, pripraviť ako raster a pod.). Takto vytvorené súbory sa stávajú duševným vlastníctvom Poskytovateľa a Zákazníkovi na ne nevzniká žiadny nárok. Sú použité ako nevyhnutné digitálne podklady pre výrobu objednávky zadanej Zákazníkom. V prípade žiadosti Zákazníka o poskytnutie týchto graficky spracovaných dát, Poskytovateľ nemá povinnosť tieto poskytnúť a je oprávnený za ne účtovať adekvátny poplatok (za čas strávený ich prípravou). Tento Poskytovateľ účtuje i v prípade grafickej prípravy dát a následnej nerealizácie objednávky.

d) náhľad umiestnenia grafického podkladu na textile požadovaného typu a farby,

e) požadovanú značku, typ a farbu textilu, ak je takýto textil preferovaný,

f) počty kusov jednotlivých veľkostí, farieb a typov. Farby náhľadových obrázkov textilu poskytnutých Poskytovateľom nemusia presne korešpondovať s realitou. Pre overenie, že vybraný textil zodpovedá Vašim očakávaniam o jeho povahe, strihu a farebnosti, odporúčame objednať si vzorku. Tá je spoplatnená Poskytovateľom, ktorý Zákazníka informuje vopred o cene za objednávanú vzorku. MERCHYOU nezodpovedá za farebné odchýlky textilu vzniknuté na strane výrobcu z dôvodu dodania inej šarže textilu.

g) presný odtieň Pantone farby zo vzorkovníka Pantone Solid Coated. Ak tento nie je zadefinovaný, Poskytovateľ vyberie vizuálne taký odtieň, ktorý subjektívne vyhodnotí ako najbližší k farebnému odtieňu zobrazenému v grafických podkladoch pre tlač zaslaných Zákazníkom. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú odchýlku farby viac ako DELTA2.

V prípade použitia technológie Discharge pri potlači, má výsledná farba farebnú odchýlku spôsobenú technológiou tlače a teda nie je možné tlačiť presný odtieň Pantone. Potlač stráca istý pomer sýtosti po prvom vypratí, zároveň však získava jemnosť na dotyk.

h) všetky požiadavky týkajúce sa brandingu či doplnkových krajčírskych prác,

i) požadovaný spôsob balenia,

j) požadovaný termín zhotovenia,

k) spôsob prevzatia tovaru.

2.2. Grafické podklady možno dodať v elektronickej podobe vo formátoch .ai, .pdf, .eps, .jpg,, alebo v inej podobe na základe predchádzajúceho schválenia Poskytovateľom, v rozlíšení minimálne 300 dpi, v pomere 1:1 pre skutočný rozmer tlače.

2.3. Náhľad umiestnenia grafického podkladu na textile možno dodať v elektronickej podobe vo formátoch .jpg či .pdf. Ak Zákazník nezadefinuje písomnou alebo grafickou formou presné umiestnenie designu na textil v merných jednotkách centimetroch alebo milimetroch, Poskytovateľ postupuje pri umiestnení designu na textil podľa svojho úsudku a štandardov tak, aby bol výsledok vizuálne čo najuspokojivejší. Pri dodaní objednávky je potrebné počítať s možným vyosením potlače v rozmedzí +/- 2 cm na osiach X a Y. Prípadné odchýlky v uvedenom rozmedzí nepredstavujú pochybenie Poskytovateľa.

2.4. Ak poskytujú údaje v dopyte Zákazníka dostatočné množstvo informácií pre spracovanie ponuky, Poskytovateľ spracuje a zašle Zákazníkovi ponuku vo forme „Cenovej ponuky“. Cenová ponuka bude Zákazníkovi zaslaná e-mailom na požadovanú e-mailovú adresu. Súčasťou Cenovej ponuky musí byť upozornenie, že sa zmluva riadi týmito Obchodnými podmienkami. Doba platnosti ponuky je súčasťou Cenovej ponuky.

2.5. Ak Zákazník súhlasí s cenovou ponukou, potvrdí jej prijatie (akceptáciu) Poskytovateľovi e-mailom. Doručením akceptácie Poskytovateľovi je uzatvorená Kúpna zmluva, podľa týchto Obchodných podmienok.

2.6. Poskytovateľ prevádzkuje internetový obchod. Zákazník, ktorému Poskytovateľ zriadil užívateľský účet, môže objednať tovar prostredníctvom internetového obchodu. V prípade objednávky prostredníctvom internetového obchodu k uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza akceptáciou objednávky Zákazníka Poskytovateľom e-mailom.

2.7. Pokiaľ si Zákazník dodáva vlastný textil na potlač alebo iné zušľachtenie, je potrebné aby bol textil pripravený podľa plánovaných aplikácií designu do krabíc, aby bolo jednoducho identifikovateľné, na ktoré kusy sa ktorý design aplikuje. Pokiaľ textil nie je dostatočne označený, Poskytovateľ si účtuje manipulačný poplatok za triedenie a prípravu textilu vo výške primeranej zložitosti manipulácie. Táto cena je Zákazníkovi oznámená po posúdení prijatého textilu. V prípade dodania vlastného textilu, ktorý sa nachádza aj v našej online ponuke účtujeme manipulačný poplatok 0,40 EUR/ks textilu.

3. Korektúra a vyvzorovaný výrobok

3.1. Korektúrou sa rozumie grafický návrh prevedenia potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácia potlačí na textil a informácie, ktoré zahŕňajú veľkosť, množstvo, farebnosť a spôsob technológie (potlač, výšivka alebo sublimácia). Korektúru môže dodať Poskytovateľovi Zákazník alebo môže byť korektúra vypracovaná Poskytovateľom. Ak neuvedie Zákazník najneskôr pri akceptácii Cenovej ponuky, že dodá korektúru on, pripraví korektúru Poskytovateľ; to neplatí, ak sa Poskytovateľ a Zákazník dohodnú e-mailom inak.

3.2. Ak pripravuje korektúru Poskytovateľ, je zaslaná klientovi e-mailom do 2 pracovných dní od zaevidovania akceptovanej ponuky e-mailom alebo do objednávkového systému Poskytovateľa a od poskytnutia všetkých údajov na prípravu korektúry Zákazníkom, vrátane prípadných fyzických vzoriek, ak sú na prípravu korektúry potrebné.

3.3. Zákazník je povinný sa ku korektúre vyjadriť do 1 pracovného dňa od jej doručenia. Bez odsúhlasenia korektúry Zákazníkom nie je možné pristúpiť k vykonávaniu potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlačí na textil. Ak sa nevyjadrí Zákazník ku korektúre vo vyššie uvedenej lehote, zaniká jeho právo, aby objednávka bola vykonaná v dodacej lehote určenej odstavcom 4. týchto Obchodných podmienok.

3.4. Ak má Zákazník k prvej korektúre výhrady a nasledujúce (druhá) korektúra zaslaná Poskytovateľom Zákazníkovi je už Zákazníkom odsúhlasená, predlžuje sa Dodacia lehota o dobu od uplynutia lehoty na vyjadrenie k prvej korektúre do odsúhlasení korektúry Zákazníkom. Ak má Zákazník výhrady k prvej korektúre a ku druhej korektúre, zaniká právo Zákazníka, aby objednávka bola vyhotovená v Dodacej lehote. V závislosti na okamžiku odsúhlasenie korektúry Zákazníkom dohodne Poskytovateľ so Zákazníkom novú Dodaciu lehotu.

3.5. Po príprave korektúry môže byť pripravený vyvzorovaný výrobok. Vyvzorovaný výrobok sa pripravuje vtedy, ak sa na tom dohodne Poskytovateľ so Zákazníkom. Prípravou vyvzorovaného výrobku sa rozumie prevedenie potlače, výšivky alebo iné úpravy na jeden kus textilu a je spoplatnený cenou určenou Poskytovateľom v závislosti na povahe vyvzorovaného výrobku. Túto cenu oznámi Poskytovateľ Zákazníkovi pred vyhotovením vyvzorovaného výrobku.

3.6. Poskytovateľ sa dohodne so Zákazníkom, či mu bude zaslaný vyvzorovaný výrobok (tj. vlastný textil) zásielkovou službou alebo naskenovaný alebo odfotený vyvzorovaný výrobok e-mailom.

3.7. V prípade zaslania vyvzorovaného výrobku zásielkovou službou bude Zákazník e-mailom vyrozumený o odovzdaní vyvzorovaného výrobku zásielkovej službe.

3.8. Ak je Zákazníkovi zaslaný vyvzorovaný výrobok zásielkovou službou, je Zákazník povinný sa k vyvzorovanému výrobku vyjadriť do 1 pracovného dňa od jeho doručenia a v prípade zaslania fotografie vyvzorovaného výrobku do 30 minút, pokiaľ sa jedná o technológiu, ktorej povaha vyžaduje rýchle odsúhlasenie pre hladký priebeh výroby. Ak sa nevyjadrí Zákazník v tejto lehote, zaniká právo Zákazníka, aby bola objednávka vyhotovená v Dodacej lehote, a Poskytovateľ dohodne so Zákazníkom novú Dodaciu lehotu.

3.9. Bez odsúhlasenia vyvzorovaného výrobku alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku Zákazníkom nie je možné pristúpiť k vykonávaniu potlače, výšivky alebo iné úpravy textilu v dohodnutom rozsahu zákazky (množstvo textilu).

3.10. V prípade výhrady Zákazníka k vyvzorovanému výrobku alebo vyfotenému vyvzorovanému výrobku sa jedná o zmenu požiadaviek Zákazníka oproti odsúhlasenej korektúre, zaniká Zákazníkovi v okamihu doručenia výhrady Zákazníka k vyvzorovanému výrobku alebo vyfotenému vyvzorovanému výrobku Poskytovateľovi právo Zákazníka, aby bola objednávka vyhotovená v Dodacej lehote, a Poskytovateľ dohodne so Zákazníkom novú Dodaciu lehotu. Z rovnakého dôvodu (požiadavka Zákazníka na zmenu oproti odsúhlasenej korektúre), bude ďalšia zmena (nová korektúra, nový vyvzorované výrobok) spoplatnená cenou určenou Poskytovateľom v závislosti na povahe vyvzorovaného výrobku. Túto cenu oznámi Poskytovateľ Zákazníkovi pred vyhotovením ďalšieho vyvzorovaného výrobku.

3.11. Ak objednávka obsahuje i ďalšie služby než len potlač, výšivku, sublimáciu alebo aplikáciu potlače, dohodne Poskytovateľ individuálne so Zákazníkom jednotlivé termíny pre zaslanie korektúry a vyvzorovaného výrobku alebo naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku a lehoty na ich odsúhlasenie Zákazníkom.

3.12. V prípade dodatočnej zmeny designu pre výrobu po odsúhlasení náhľadu či vzorky, je Zákazník povinný na toto explicitne Poskytovateľa upozorniť e-mailom a vyčkať na potvrdenie prijatia zmeneného návrhu zo strany Poskytovateľa. Zmenou designu zaniká právo Zákazníka, aby bola objednávka vyhotovená v Dodacej lehote, a Poskytovateľ dohodne so Zákazníkom novú Dodaciu lehotu.

4. Spôsob a lehota dodania

4.1. Doba pre dodanie objednaného tovaru a na ňom vykonaných služieb, ako je potlač, výšivka či ďalšie krajčírske úkony, alebo pre dodanie služieb vykonaných na textile zákazníka (ďalej len „Dodacia lehota“) sa odvíja od aktuálne dostupných skladových zásob tovaru, náročnosti a počtu objednaných služieb a momentálnej vyťaženosti výrobných možností Poskytovateľa.

4.2. Dodacia lehota je 40 kalendárnych dní od akceptácie Cenovej ponuky Zákazníkom. Za akceptáciu Cenovej ponuky je považované pripísanie zálohovej platby po uhradení zálohovej faktúry na účet Poskytovateľa alebo potvrdenie Cenovej ponuky e-mailom, ak nie je vystavovaná zálohová faktúra. Dodacia lehota môže byť kratšia v závislosti od náročnosti konkrétnej zákazky. Dodacia lehota môže byť dlhšia z dôvodu omeškania na strane dodávateľa alebo dodávateľov Poskytovateľa, čo nie je v moci Poskytovateľa ovplyvniť.

4.3. Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ je v tejto lehote

a) tovar predaný k preprave, zabezpečovanej prepravnou službou. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek oneskorenie doručenia prepravnou spoločnosťou.

b) tovar pripravený pre osobné prevzatie Zákazníkom v sídle Poskytovateľa,

c) tovar odovzdaný Zákazníkovi na inom mieste určenom Zákazníkom alebo tovar nemôže byť Zákazníkovi na takom mieste odovzdaný pre nedostatok súčinnosti Zákazníka, ak je doprava tovaru zabezpečovaná Poskytovateľom.

4.4. Zákazník je povinný potvrdiť prevzatie tovaru písomne, a to spravidla podpisom a odtlačkom pečiatky, ak je Zákazníkom používaná, na dodacom liste.

4.5. Poskytovateľ prestáva byť viazaný povinnosťou dodržať Dodaciu lehotu v týchto prípadoch:

a) Zákazník neuhradí v stanovenej lehote zálohovú faktúru,

b) Zákazník sa nevyjadrí ku korektúre v lehote podľa ods. 3.3,

c) Zákazník sa nevyjadrí ku vyvzorkovanému výrobku v lehote podľa ods. 3.8,

d) Zákazník sa nedostaví včas na dohodnuté osobné odsúhlasenie do sídla Poskytovateľa.

e) Zákazník nedodal tovar k zhotoveniu diela v dohodnutej lehote (napr. nedodal tovar na dekoráciu),

f) Zákazník nedodal podklady potrebné pre realizáciu zákazky v stanovenej lehote podľa ods. 2.1. a 2.2.,

g) Zákazník neposkytol Poskytovateľovi inú súčinnosť nevyhnutnú na splnenie jej povinnosti,

h) Zákazník je v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek peňažného záväzku voči Poskytovateľovi,

i) nastane okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle podľa ods. 4.8.,

j) na trhu nie je dostupný tovar nevyhnutný na vyhotovenie objednávky,

k) v iných prípadoch ustanovených týmito Obchodnými podmienkami pričom nová Dodacia lehota začne plynúť po odpadnutí príslušnej prekážky.

4.6. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Zákazníka o tom, že nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť podľa ods. 4.5 písm. i) týchto Obchodných podmienok alebo že na trhu nie je dostupný tovar nevyhnutný na vyhotovenie objednávky podľa ods. 4.5. písm. j) týchto Obchodných podmienok.

4.7. Ak poruší strana povinnosti zo zmluvy, nahradí škodu z toho vzniknutú druhej strane alebo i osobe, ktorej záujmu malo splnenie zjednanej povinnosti zjavne slúžiť.

4.8. Povinnosti na náhradu sa škodca zbaví, ak preukáže, že mu v splnení povinnosti zo zmluvy dočasne alebo trvalo zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle od jeho vôle. Prekážka vzniknutá zo škodcových osobných pomerov alebo vzniknutá až v čase, keď bol škodca s plnením dohodnutej povinnosti v omeškaní, ani prekážka, ktorú bol škodca podľa zmluvy povinný prekonať, ho však od povinnosti na náhradu neoslobodí.

5. Cena a platobné podmienky

5.1. Cena za dodanie objednaného tovaru a služieb (ďalej len „Kúpna cena“) môže byť určená

a) Cenovou ponukou zaslanou e-mailom Zákazníkovi

b) obsahom rámcovej zmluvy, pokiaľ medzi Zákazníkom a Poskytovateľom existuje

c) platným cenníkom Poskytovateľa

d) inou zvláštnou dohodou medzi Zákazníkom a Poskytovateľom

5.2. Kúpna cena bude uvedená v Cenovej ponuke Poskytovateľa adresovanej Zákazníkovi a nemusí zahrňovať

a) náklady na prevedenie úprav grafických podkladov dodaných Zákazníkom, ktorých nutnosť je zistená až pri grafickom spracovaní dát pred samotnou výrobou,

b) náklady na dodatočne objednaný tovar či služby, ktoré Zákazník upresní až v procese vyhotovovanie objednávky Poskytovateľom,

c) náklady na balenie tovaru nad rámec štandardného balenia, pokiaľ nie je vyslovene požadované v objednávke Zákazníka inak; štandardné balenie tovaru je v cene zahrnuté,

d) dodatočné náklady na prepravu tovaru k Zákazníkovi, pokiaľ bol spôsob či miesto dodania Zákazníkom upresnené či zmenené v priebehu vyhotovovania objednávky,

e) iné dodatočné náklady.

5.3. Ku Kúpnej cene sa pripočítava Daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej právnymi predpismi ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

5.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka.

5.5. Ku Kúpnej cene sa pripočítava Daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej právnymi predpismi ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

5.6. Kúpnu cenu a súvisiace náklady je možné uhradiť

a) bankovým prevodom presne určenej čiastky s uvedením variabilného symbolu na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje Kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet Poskytovateľa,

b) v hotovosti v sídle Poskytovateľa,

c) prostredníctvom služby PayPal online. Zákazník bude po potvrdení objednávky presmerovaný na server tretej strany, kde bude vyzvaný k prihláseniu sa do svojho PayPal účtu. Po overení platnosti a dostatočného zostatku na PayPal účte bude objednávka potvrdená a Kúpna cena bude odpočítaná z PayPal účtu Zákazníka,

d) kartou online. Pri voľbe platby platobnou kartou cez internet bude Zákazník po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške Kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu Zákazníka.

5.6.1. Podmienky platby kartou online

a) Zákazník môže online objednávku uhradiť platobnou kartou Visa, Maestro alebo MasterCard prostredníctvom presmerovania na platobný server tretej strany - platformy First Data

b) Zákazník má právo transakciu reklamovať zaslaním e-mail na adresu info@merchyou.com so žiadosťou o vrátenie platby. Poskytovateľ následne platbu vráti prostredníctvom virtuálneho platobného terminálu First Data

c) Zákazník má možnosť uložiť si údaje o platobnej karte vo First Data platobnej bráne a aktivovať si tzv. „one click payment,“ čo mu umožní potvrdiť platbu odsúhlasením čiastky bez nutnosti opakovaného zadávania údajov o platobnej karte, čím autorizuje Poskytovateľa k stiahnutiu danej čiastky. V prípade, že nedôjde k úspešného stiahnutiu platby (napr. z dôvodu nedostatočného množstva finančných prostriedkov, neplatné údaje o platobnej karte a pod.), Zákazník e-mailom obdrží výzvu na uhradenie platby iným spôsobom.

d) Zákazník má možnosť kedykoľvek uložené údaje o svojej platobnej karte vymazať.

5.7. Splatnosť daňového dokladu vystaveného Poskytovateľom je určená dátumom na daňovom doklade. O zmenu splatnosti môže Zákazník požiadať zaslaním e-mailu na adresu info@merchyou.com. Poskytovateľ nie je povinný žiadosti vyhovieť.

5.8. U nových Zákazníkov Poskytovateľ vyžaduje uhradenie 100% zálohy pred zahájením činností spojených s vyhotovením objednávky. Výška zálohy je uvedená v Cenovej ponuke podľa ods. 2.5.

5.9. Pri opakovanej spolupráci môže Poskytovateľ Zákazníkovi znížiť zálohovú platbu na 50% z kúpnej ceny. Zákazník musí o takúto možnosť požiadať e-mailom na adresu info@merchyou.com. Poskytovateľ nemusí Zákazníka na túto možnosť upozorňovať. Zákazníkovi na vyššie uvedené nevzniká nárok automaticky, Poskytovateľ môže jeho žiadosť bez  udania dôvodu zamietnuť.

5.10. Pokiaľ je Zákazník v omeškaní s uhradením dlžnej čiastky, Poskytovateľ podnikne právne kroky v prospech vymoženia dlhu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Poskytovateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý omeškaný deň po splatnosti faktúry.
Neuhradením daných faktúr vznikajú Zákazníkovi ďalšie dodatočné náklady. Nezaplatené pohľadávky postupuje Poskytovateľ agentúre k vymoženiu pomocou všetkých krokov vrátane súdneho vymáhania a exekúcií na majetok. Nezaplatená pohľadávka sa týmto navýši o náklady z vymáhania.

5.11. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Zákazníka až zaplatením celej Kúpnej ceny a prípadných súvisiacich nákladov.

5.12. Zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku proti pohľadávke Poskytovateľa alebo postúpiť svoju pohľadávku Poskytovateľov na tretiu osobu.

5.13. V prípade omeškania Zákazníka so zaplatením Kúpnej ceny alebo súvisiacich nákladov dlhšom než desať dní odo dňa splatnosti daňového dokladu alebo zálohovej faktúry, je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.14. V prípade omeškania zákazníka so zaplatením akéhokoľvek peňažného záväzku voči Poskytovateľovi je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť všetky dodávky Zákazníkovi, a to až do vyrovnania všetkých záväzkov Zákazníka voči Poskytovateľovi. Takéto pozastavenie dodávok sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany Poskytovateľa.

6. Rozmerová tolerancia a množstevné rozdiely

6.1. Pri dodaní objednávky na základe Kúpnej zmluvy alebo prevedenie potlače alebo aplikácie potlačí na textil Zákazníka (Zmluva o dielo) je potrebné počítať so zrážanlivosťou a deformáciou úžitkového textilného materiálu a používanej technológie tlače v rozmedzí +/- 5% v osiach X a Y. Prípadné odchýlky v uvedenom rozmedzí nepredstavujú porušenie povinnosti Poskytovateľa.

6.2. Z technologických dôvodov sa pripúšťa, aby u časti objednaného textilu došlo k jeho znehodnoteniu pri vykonávaní úpravy potlačou, výšivkou, nášivkou a ďalším úpravami. Ak nepresiahne množstvo znehodnoteného textilu 2% (slovom: dve percentá) alebo 3 kusy (rozhodujúci je vyšší počet v prípade objednávky Zákazníka) z celkového počtu objednaného textilu, nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu znehodnoteného textilu novým textilom. Tento znehodnotený textil Zákazníkovi nebude doručený ani účtovaný, pokiaľ sa Poskytovateľ so Zákazníkom nedohodnú inak.

6.3. Z technologických dôvodov sa v prípade Zmluvy o dielo (prevedenie potlače, výšivky alebo ďalších úprav textilu) pripúšťa, aby u časti textilu odovzdaného Zákazníkom na vykonanie diela došlo k znehodnoteniu pri vykonávaní diela. O množstvo znehodnoteného textilu sa znižuje rozsah diela. Zákazník môže predísť zníženiu rozsahu diela tým, že poskytne Poskytovateľovi množstvo textilu, ktoré je väčšie ako rozsah diela. Na dodaní väčšieho množstva textilu sa zákazník musí s Poskytovateľom dohodnúť.

6.4. Ak nepresiahne množstvo znehodnoteného textilu 2% (slovom: dve percentá) alebo 3 kusy (rozhodujúci je vyšší počet v prípade objednávky Zákazníka) z celkového počtu textilu odovzdaného Zákazníkom na vykonanie diela, nevzniká Zákazníkovi právo na úhradu ceny znehodnoteného textilu.

6.5. Ak presiahne množstvo znehodnoteného textilu 2% (slovom: dve percentá) alebo 3 kusy (rozhodujúci je vyšší počet v prípade objednávky Zákazníka) z celkového počtu textilu odovzdaného Zákazníkom na vykonanie diela, Poskytovateľ uhradí Zákazníkovi obstarávaciu cenu tej časti znehodnoteného textilu, ktorá presahuje 2% (slovom: dve percentá) z celkového počtu textilu odovzdaného Zákazníkom na vykonanie diela, najviac však do ceny v čase a mieste obvyklej.

7. Nebezpečenstvo škody na veci

7.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákazníka

a) odovzdaním tovaru na prepravu, ak je zabezpečovaná prepravnou službou,

b) prevzatím tovaru Zákazníkom v sídle Poskytovateľa,

c) prevzatím tovaru Zákazníkom na inom mieste určenom Zákazníkom, ak je doprava tovaru vykonávaná Poskytovateľom.

7.2. Ak je Zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru, prechádza nebezpečenstvo škody na veci na Zákazníka okamihom vzniku jeho omeškania s prevzatím tovaru.

7.3. V prípade zmluvy o dielo Zákazník podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a zostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela. Textil odovzdaný Zákazníkom na vykonanie diela zostáva po celú dobu vo vlastníctve Zákazníka a Zákazník nesie po celú dobu nebezpečenstva škody na ňom. Záväzok Poskytovateľa vykonať dielo a odovzdať ho Zákazníkovi je splnený

a) odovzdaním tovaru na prepravu, ak je zabezpečovaná prepravnou službou,

b) prevzatím tovaru Zákazníkom v sídle Poskytovateľa,

c) prevzatím tovaru Zákazníkom na inom mieste určenom zákazníkom, ak je doprava tovaru vykonávaná Poskytovateľom.

7.4. Po prevzatí tovaru je Zákazník povinný dodržiavať pokyny výrobcu pre nakladanie s tovarom (pranie, žehlenie textilu a pod.). O povinnosti dodržiavať pokyny výrobcu pre nakladanie s textilom je Zákazník povinný poučiť osoby, ktorým tovar ďalej odovzdáva.

8. Zodpovednosť za vady

8.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Zákazníka.

8.2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu ani ušlý zisk Zákazníka, ktorý mu vznikne z dôvodu, že

a) zákazník obdržal objednaný tovar s oneskorením z dôvodu, za ktorý Poskytovateľ nezodpovedá,

b) tovar je z akéhokoľvek dôvodu nepredajný.

8.3. Odtlačok tlačovej palety či upínacieho rámu na textile vzniká ako prirodzený efekt výrobného procesu a nie je vadou výsledného výrobku.

8.4. Predspracovanie textilu pred digitálnou tlačou zanechá na textile jemný film, ktorý je súčasťou výrobného procesu a nie je vadou výsledného výrobku. Po prvom praní tieto stopy filmu, ktoré sa môžu objaviť okolo okraja dizajnu v dôsledku tlače, zmiznú.

8.5. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré sú dôsledkom vlastností materiálu poskytnutého Zákazníkom.

8.6. Poskytovateľ nezodpovedá za zničenie dodaného tovaru ďalšími úpravami, ktoré na ňom realizuje Zákazník či ním poverená tretia strana.

8.7. Poskytovateľ nie je povinný kontrolovať vhodnosť textilu poskytnutého Zákazníkom pre vykonanie potlače, výšivky alebo ďalších úprav na textil Zákazníka a v prípade zistenia nevhodného textilu Zákazníka na túto skutočnosť upozorniť. Ak Poskytovateľ upozorní Zákazníka na nevhodnosť textilu, pričom táto nevhodnosť je prekážkou pre riadne vykonanie diela, je Poskytovateľ oprávnený vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby dodania vhodného textilu Zákazníkom alebo obdržaní písomného oznámenia Zákazníka, že trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaného textilu. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje Dodacia lehota. Poskytovateľ má tiež nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodného textilu do doby, kedy ich nevhodnosť bola zistená.

8.8. Zákazník je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti skontrolovať pri prevzatí prevzatý tovar a bezodkladne po prevzatí tovaru (najneskôr do 3 dní) oznámiť Poskytovateľovi výskyt akýchkoľvek vád. V prípade, ak Zákazník neoznámi Poskytovateľovi vady v predmetnej lehote, stráca tým akékoľvek potenciálne nároky z vád.

8.9. Ak je tovar dodaný s vadami, vzniká Zákazníkovi nárok na odstránenie vady. Odstránenie vady sa vykoná podľa voľby Poskytovateľa dodaním náhradného tovaru alebo prevedením opravy. Ak nie je možné vykonať odstránenie vady, má Zákazník právo na zľavu z Kúpnej ceny.

Opravu nemusí byť možné vykonať z nasledujúcich dôvodov:

a) nie je k dispozícii textil nutný na vykonanie diela,

b) nie je možné dielo vyrobiť dodatočne v jednotkách kusov, ak to technológia neumožňuje.

8.10. Za vadu tovaru sa nepovažuje prípad, pokiaľ je chybný textil v rozsahu 2% (slovom: dve percentá) alebo 3 kusy (rozhodujúci je vyšší počet v prípade objednávky Zákazníka) z celkového počtu objednaného textilu.

8.11. Zákazník nemôže od Poskytovateľa požadovať odstránenie vady tovaru, t.j. uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady, ak nepredloží na vlastné náklady chybný tovar, a to všetky kusy, u ktorých je vada reklamovaná Poskytovateľovi. Tovar nesmie byť viditeľne nosený, používaný, znečistený alebo inak znehodnotený. V prípade, ak je nárok Zákazníka oprávnený, nahradí mu Poskytovateľ primerané náklady na vrátenie tovaru.

8.12. Výskyt vady nemá vplyv na povinnosť zákazníka zaplatiť Kúpnu cenu.

8.13. Ak je Zákazníkovi poskytnutý určitý počet kusov tovaru so zľavou z dôvodu výskytu vady, nevzťahuje sa na tieto kusy zodpovednosť Poskytovateľa za vady. Aby Zákazník mohol uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady pri ostatných kusoch, musí súčasne s tovarom, u ktorého je reklamovaná vada, predložiť všetky kusy, na ktoré mu bola poskytnutá zľava, a to za účelom vylúčenia pochybností, či nie je reklamovaný tovar tým, na ktorý mu bola poskytnutá zľava.

8.14. Vyriešenie prípadu súvisiaceho s nedostatkami tovaru býva v mnohých prípadoch náročné pre obidve zmluvné strany. Pokiaľ si Zákazník uplatní voči Poskytovateľovi nároky súvisiace s akýmikoľvek nedostatkami spojenými s dodaním tovaru (vrátane vád), pre urýchlenie a skrátenie procesu vybavenia takéhoto dopytu (ďalej len „Sťažnosť“) môže Poskytovateľ iniciatívne navrhnúť Zákazníkovi kompenzáciu vo forme zľavového kupónu pre budúcu objednávku. Zľavový kupón je poskytnutý v hodnote primeranej vniknutej ujme Zákazníka na základe odhadu Poskytovateľa. Možnosť uplatniť zľavový kupón je 6 mesiacov od vystavenia kupónu, prípadne podľa platnosti uvedenej na konkrétnom zľavovom kupóne.

8.15. Ak Zákazník s podmienkami poskytnutia zľavového kupónu súhlasí, považuje sa tým Sťažnosť Zákazníka za vybavenú a nároky vyplývajúce zo Sťažnosti v plnom rozsahu vysporiadané. Pokiaľ s podmienkami zľavového kupónu nesúhlasí, môže postupovať ďalej formou uplatnenia nárokov v zmysle tohto článku Obchodných podmienok.

8.16. Pre komunikácie za účelom uplatňovania uplatnenia nárokov v odstránenia vady v zmysle tohto článku Obchodných podmienok využite kontaktný e-mail complaints@merchyou.com.

9. Povinnosť mlčanlivosti

9.1. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s Poskytovateľom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné (ďalej len "Dôverné informácie").

9.2. Zákazník nesmie zneužiť Dôverné informácie vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby.

9.3. Povinnosť mlčanlivosti Zákazníka sa vzťahuje aj na všetky údaje, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s internetovým obchodom a užívateľským účtom. Zákazník nesmie tretím osobám predložiť či inak sprístupniť svoje heslo, užívateľské meno, štruktúru internetového obchodu či zdrojový kód či akékoľvek informácie v súvislosti s internetovým obchodom, najmä údaje potrebné pre prístup do svojho užívateľského účtu. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby povinnosť mlčanlivosti dodržiaval tiež každý jeho zamestnanec, ktorý má svoje užívateľské meno, heslo a prístup k užívateľskému účtu.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Poskytovateľ sa pri svojej obchodnej činnosti riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. GDPR). Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o akejkoľvek prekážke, ktorá bráni splneniu jeho povinností.

11.2. Záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadi slovenským právom.

11.3. Všetky spory vyplývajúce zo záväzkových vzťahov medzi Poskytovateľom a Zákazníkom budú s konečnou platnosťou rozhodované pred vecne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

11.4. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 4. októbra 2022. Obchodné podmienky sú zverejnené na webových stránkach Poskytovateľa www.merchyou.com. Tieto Obchodné podmienky je oprávnený meniť či dopĺňať iba Poskytovateľ, a to kedykoľvek. Zmenou Obchodných podmienok sa nezasahuje do už uzatvorených Kúpnych zmlúv. Poskytovateľ oznámi zmenu Obchodných podmienok upozornením na webových stránkach www.merchyou.com.

Dodatok pre spotrebiteľské vzťahy

Reklamačný formulár

Podnet na sťažnosť

Predchádzajúce platné obchodné podmienky (platné do 10. augusta 2020).

Predchádzajúce platné obchodné podmienky (platné od 11. augusta 2020 do 3. októbra 2022).

×