Nová textilní strategie EU

Zjistěte, jaká jsou doporučení nové EU strategie pro udržitelný a cirkulární textil, která má za cíl zvýšit kvalitu a šetrnost výrobků prodávaných v EU a současně prodloužit životnost výrobků a ukončit tzv. "rychlou módu“.

EU STRATEGIE PRO UDRŽITELNÝ A CIRKULÁRNÍ TEXTIL 

Komise Evropské unie představila na jaře roku 2022 strategii EU pro udržitelné a cirkulární textilie, která řeší celkový životní cyklus textilních výrobků a navrhuje opatření ke změně způsobu výroby a spotřeby textilu. Tento krok je součástí Zelené dohody pro Evropu (tzv. European Green deal), která usiluje o to, aby se udržitelné produkty staly v Evropě "normou". Veškeré fyzické zboží na trhu EU by se tak podle nových pravidel mělo stát šetrnější k životnímu prostředí a energeticky šetrné během celého životního cyklu od fáze návrhu až po každodenní používání, znovupoužití i konec životnosti.

Dohoda aktualizuje stávající seznam EU zakázaných obchodních praktik a přidává k němu několik problematických marketingových návyků souvisejících s greenwashingem a předčasným zastaráváním zboží. Cílem nových pravidel je chránit spotřebitele před klamavými praktikami a pomoci jim lépe se rozhodovat při nákupu. 

Greenwashing je označení pro dezinformaci šířenou za účelem prezentovat se jako environmentálně zodpovědný. Stává se, že někteří výrobci zneužívají zvyšující se zájmem zákazníků o udržitelné produkty. Tvrzení o pozitivním dopadu jejich společnosti na přírodu a šetrnosti jejich produktů nejsou nijak podložena a často ani neodpovídají skutečnosti. Informace bývají zavádějící nebo polopravdivé. Zodpovědní zákazníci vyhledávající pouze udržitelné produkty tak mohou být uvedeni v omyl. Napomoct mohou ověřené, důvěryhodné certifikace, které poskytnou jistotu, že produkt byl skutečně vyroben dle nejvyšších ekologických a etických standardů. 

V červnu 2023 bylo doporučení pro EU strategii pro udržitelný a cirkulární textil přijato Evropským parlamentem. Evropská komise tak na základě nové strategie vytvořila udržitelnou směrnici pro textilní průmysl.  

Strategie komise je založena na údajích, které zdůrazňují zhoršování životního prostředí vlivem negativních dopadů textilního průmyslu. Evropská spotřeba textilu má po potravinách, bydlení a mobilitě čtvrtý nejvyšší dopad na životní prostředí a změnu klimatu. Textilní sektor je jedním ze tří největších působitelů v oblasti využívání vody a půdy a je pátý největší z hlediska využití surovin a emisí skleníkových plynů (5). Opatření ovlivní spotřebitele i společnosti v EU i mimo ni. Přijetím této strategie se komise snaží mobilizovat designéry, výrobce, maloobchodníky, inzerenty a občany k předefinování módy, vyšší transparentnosti a převzetí odpovědnosti za své výrobky v celém textilním řetězci.  

Cílem strategie Evropské komise je: „Udělejte textilie odolnější, opravitelné, znovu použitelné a recyklovatelné, abychom se vypořádali s rychlou módou, textilním odpadem a ničením neprodaných textilií a zajistili, aby jejich výroba probíhala při plném respektování sociálních práv“.

Udržitelná opatření by měla ukončit tzv. fast fashion neboli "rychlou módu", která ničí neprodané a vrácené textilní zboží. V současnosti celosvětově jde každou sekundu na skládku nebo do spalovny jeden plný kamion textilu (5). Strategie vede společnosti ke změně obchodního modelu a upřednostnění kvality nad kvantitou. Téměř 9/10 evropanů (88 %) si myslí, že oblečení by mělo být vyrobeno tak, aby vydrželo déle. Přínos pro spotřebitele bude v podobě trvanlivějšího a odolnějšího oblečení i více dostupných informací, aby mohli snadněji dělat udržitelná nákupní rozhodnutí.  

OPATŘENÍ NOVÉ SMĚRNICE 

Vize komise pro textil do roku 2030 ohledně textilních výrobků na trhu EU dává důraz především na jejich odolnost, opravitelnost a recyklovatelnost. Klade si za cíl, aby byly textilní výrobky vyrobeny zejména z recyklovaných vláken, bez nebezpečných látek a s respektem sociálních práv. Některá konkrétní opatření a předpisy zahrnují: 

Zákaz greenwashingu 

Obecná environmentální tvrzení a další zavádějící marketingové triky budou zakázány. Zavedení přísných kontrol greenwashingu bude lépe chránit spotřebitele a přesněji informovat o dopadech daného produktu na životní prostředí. Nařízení omezí používání obecných marketingových pojmů jako je "zelený", "ekologický", "šetrný k přírodě" atp., pokud nebudou doložitelné požadovaným způsobem. Zákaz se bude vztahovat i na obchodní sdělení o zboží, které obsahuje konstrukční prvek zavedený za účelem omezení trvanlivosti produktu. Stejně tak nebudou tolerována tvrzení o trvanlivosti z hlediska doby nebo intenzity používání za normálních podmínek, pokud to není skutečně prokázáno nebo prezentování zboží jako opravitelné, i když tomu tak není. Zákaz bude platit i pro zavádějící symboly udržitelnosti, které nespadají pod schválený certifikační model nebo nejsou zavedeny veřejnými orgány. 

Informace pro spotřebitele 

V EU se ročně vyhodí asi 5,8 milionu tun textilu, což odpovídá 11,3 kg na osobu (5). Spotřebitelé proto dostanou více informací o tom, jak oblečení znovu použít, opravit a recyklovat. Díky tomu by měli být schopni dlepší eticky odpovědná a udržitelná nákupní rozhodnutí a tím napomoct skoncovat s "fast fashion". Informace o záruce budou viditelnější a bude zaveden nový štítek prodloužení záruky. Podle komise si stále mnoho lidí neuvědomuje (60 % evropských spotřebitelů), že na veškeré zboží v EU se vztahuje minimálně dvouletá záruka.

Vzniknout by mělo nové označení pro výrobce, kteří chtějí vyzdvihnout kvalitu svého zboží bezplatným prodloužením záruční doby. Nový štítek s prodlouženou zárukou také jasně ukáže, které produkty vydrží déle, takže bude snazší koupit trvanlivější produkty. V plánu je také zavedení digitálního produktového pasu, který poskytne jasnější informace o textilu. Spotřebitelé budou moct snadno zjistit dopady svých nákupů na životní prostředí (spotřeba energie, podíl recyklovaného materiálu, přítomnost nebezpečných látek, trvanlivost, opravitelnost, skóre oprav, recyklovatelnost). 

Životní cyklus textilních výrobků 

Strategie EU pro udržitelný a cirkulární textil požaduje, aby textilní výrobky prodávané v Evropské unii vydržely déle – byli odolnější, snadno znovu použivatelné, opravovatelné a recyklovatelné. 

Znovupoužívání a recyklace - Směrnice bude zahrnovat konkrétní samostatné cíle pro předcházení vzniku textilního odpadu, jeho sběr, opětovné používání i recyklaci. V současné době se méně než 1 % textilního odpadu recykluje a používá jako nová vlákna pro oděvy a až 35 % všech mikroplastů uvolněných do životního prostředí lze vysledovat zpět k textilním výrobkům (5). Prodloužení životního cyklu a využití zbylého potenciálu materiálu by mělo minimalizovat uvolňování mikroplastů a mikrovláken do životního prostředí. Poslanci chtějí podpořit i odvětví opětovného použití a oprav, aby bylo pro spotřebitele široce dostupné. Jedním z klíčových bodů je také omezení vývozu textilního odpadu, a to především do zemí, které nejsou vybaveny k tomu, aby s ním nakládaly. Nový zákon by měl definovat co je odpad a co je považováno za znovupoužitelný textil (což je nyní často záměrně zaměňováno, aby společnosti unikly odpadovému režimu). Další opatření by mělo zajistit, že přeprava textilního odpadu bude probíhat pouze pokud je zaručeno, že je s ním nakládáno způsoby, které jsou šetrné k přírodě. 

Omezení produkce a spotřeby - Parlament vyzívá k zákazu ničení neprodaného a vráceného textilního zboží. Mezi tvrdší opatření EU, která mají od těchto praktik odrazovat patří například nařízení o ekodesignu výrobků. Velké společnosti budou muset zveřejňovat počet výrobků, které vyřazují, důvody vyřazených objemů a informace o objemu vyřazených výrobků zasílaných k opětovnému použití, opětovné výrobě, recyklaci, energetickému využití a likvidaci. Díky tomu by měly být kroky firem v oblasti nakládání s odpady mnohem transparentnější a výroba textilu – která se na celosvětové úrovni mezi lety 2000 a 2015 zdvojnásobila (5) - by se měla dostat do rovnováhy se skutečnou poptávkou a využitím. 

Odpovědnost výrobců 

Evropská komise navrhuje pravidla, podle nichž budou výrobci odpovědní za celý životní cyklus textilních výrobků. To navazuje na výše zmíněné udržitelné nakládání s textilním odpadem, rozvoj odvětví odděleného sběru, třídění, opětovného použití a recyklace textilu v EU. Očekává se, že zvýšení dostupnosti použitých textilií vytvoří místní pracovní místa a ušetří peníze spotřebitelům v EU i mimo ni a zároveň zmírní dopady textilní výroby na přírodní zdroje. 

Společnosti budou muset přehodnotit své strategie výroby a řízení zásob, aby se vyhnuly nadprodukci. Stejně tak budou muset provést změny ve svých postupech nakládání s odpady v souladu s novými pravidly a investovat do nových technologií na podporu cirkularity. To by mělo pozitivně ovlivnit spotřebitele tím, že jim poskytnou textilie, které jsou udržitelnější a mají delší životnost. Nové investice firem do udržitelných procesů, aby splnily požadavky na šetrný, cirkulární design, však pravděpodobně povedou i ke zvýšení nákladů a cen. 

Ochrana lidských práv a životního prostředí

Většina z opatření textilní strategie směřuje ke společnému cíli – chránit přírodu i lidské zdraví. Kromě již výše zmíněného má EU záměr řešit neúmyslné uvolňování mikroplastů ze syntetických textilií, které se pak snadno dostávají i do životního prostředí. Opatření se proto budou soustředit na veškeré výrobní fáze, tedy od textilií pro design výrobků, přes metody výrobních procesů, praní v průmyslových závodech až po etiketování nebo propagaci inovativních materiálů.

Strategie uvádí, že výroba textilu by měla respektovat lidská, sociální, pracovní práva a dobré životní podmínky zvířat v celém dodavatelském řetězci. Komise chce pomocí účinných politik náležité péče identifikovat, předcházet, zmírňovat a ukončit skutečné a potenciální škody na lidských právech i životním prostředí v obchodních operacích a hodnotových řetězcích firem. Toto opatření může zlepšit sociální a environmentální postupy v celém textilním řetězci. 

UDRŽITELNOST V MERCHYOU 

Strategie uvádí, že na EU trhu budou povoleny pouze udržitelné značky, které jsou založené na schválených certifikačních schématech. V MERCHYOU máme radost, že se téma ochrany spotřebitele i životního prostředí dostává do popředí a má šanci se v budoucnu stát normou.

V MERCHYOU nám záleží na naší planetě i zdraví lidí, a proto se neustále snažíme vylepšovat naše výrobní procesy tak, abychom byli co nejšetrnější. Těší nás, že jsme vás jako jedna z prvních textilních tiskáren v Evropě přinesli možnost GOTS certifikovaného ekologického potisku textilu!  

Global Organic Textile Standard (GOTS) je celosvětově uznávanou certifikací pro zpracování textilií vyrobených z organických přírodních vláken. GOTS kontroluje dodržování přísných ekologických i etických požadavků v celém procesu výroby textilu, tedy od samotného pěstování plodin, přes zpracování vláken, barvení, šití až po distribuci a potisk. Díky vysokým požadavkům na transparentnost, sledovatelnost a ověřitelnost všech aspektů výroby, je GOTS zárukou skutečně udržitelného produktu.

Již 5 let vám nabízíme textil a barvy pro potisk, které jsou v souladu s požadavky GOTS. Stejně tak naše výrobní procesy jsou GOTS certifikované, a tudíž maximálně šetrné. Dodržování všech pravidel GOTS u nás pravidelně kontroluje nezávislý certifikační orgán Soil Association. Zjistěte více o udržitelných krocích v naší výrobě.

Aby se provizorní dohoda EU pro udržitelné a cirkulární textilie stala zákonem, bude muset projít konečným schválením od Parlamentu i Rady. Očekává se, že hlasování europoslanců proběhne v listopadu 2023. Jakmile směrnice vstoupí v platnost, členské státy budou mít 24 měsíců na to, aby nová pravidla začlenily do svých právních předpisů.

Sledujte náš blog, kde vás budeme informovat o dalších novinkách. 


Zdroje:
(1) EU strategy for sustainable and circular textiles 
(2) EU to ban greenwashing and improve consumer information on product durability 
(3) Parliament wants to make EU textiles and clothing industry greener 
(4) The Sustainable Angle - EU strategy for sustainable and circular textiles 
(5) Textile Factsheet - Sustainable and Circular Textiles by 2030 

8 8 minut čtení.
×