Nová textilná stratégia EÚ

Prečítajte si odporúčania novej stratégie EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu a udržateľnosť výrobkov predávaných v EÚ a zároveň predĺžiť životnosť výrobkov a ukončiť tzv. rýchlu módu.

STRATÉGIA EÚ PRE UDRŽATEĽNÝ A OBEHOVÝ TEXTIL 

Na jar 2022 predstavila Európska komisia stratégiu EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorá sa zaoberá celkovým životným cyklom textilných výrobkov a navrhuje opatrenia na zmenu spôsobu výroby a spotreby textilu. Ide o súčasť európskej Zelenej dohody, ktorej cieľom je, aby sa udržateľné výrobky stali v Európe "normou". Podľa nových pravidiel by sa mal všetok fyzický tovar na trhu EÚ stať ekologickejším a energeticky účinnejším počas celého svojho životného cyklu, od fázy návrhu až po každodenné používanie, opätovné použitie a ukončenie životnosti. 

Dohoda aktualizuje existujúci zoznam zakázaných obchodných praktík EÚ a dopĺňa ho o niekoľko problematických marketingových praktík súvisiacich s greenwashingom a predčasným zastarávaním tovaru. Cieľom nových pravidiel je chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi praktikami a pomôcť im robiť lepšie nákupné rozhodnutia. 

Greenwashing je výraz pre dezinformácie, ktoré sa šíria s cieľom prezentovať sa ako ekologicky zodpovedné. Stáva sa, že niektorí výrobcovia využívajú rastúci záujem spotrebiteľov o udržateľné výrobky. Tvrdenia o pozitívnom vplyve ich spoločnosti na prírodu a ekologickej šetrnosti ich výrobkov nie sú podložené a často nezodpovedajú skutočnosti. Informácie sú často zavádzajúce alebo polopravdivé. Zodpovední spotrebitelia, ktorí vyhľadávajú len udržateľné výrobky, môžu byť zavádzaní. Pomôcť môžu overené, dôveryhodné certifikáty, ktoré poskytujú istotu, že výrobok bol skutočne vyrobený podľa najvyšších environmentálnych a etických noriem. 

V júni 2023 prijal Európsky parlament odporúčanie pre stratégiu EÚ pre udržateľný a obehový textil. Európska komisia tak na základe novej stratégie vytvorila smernicu o udržateľnom textilnom priemysle.  

Stratégia Komisie vychádza z údajov, ktoré poukazujú na zhoršovanie životného prostredia v dôsledku negatívnych vplyvov textilného priemyslu. Spotreba textilu v Európe má po potravinách, bývaní a mobilite štvrtý najväčší vplyv na životné prostredie a zmenu klímy. Textilný sektor je jedným z troch najväčších prispievateľov k spotrebe vody a pôdy a piatym najväčším z hľadiska spotreby surovín a emisií skleníkových plynov (5). Opatrenia sa dotknú spotrebiteľov a spoločností v EÚ aj mimo nej. Prijatím tejto stratégie chce Komisia mobilizovať návrhárov, výrobcov, maloobchodníkov, inzerentov a občanov, aby nanovo definovali módu, zvýšili transparentnosť a prevzali zodpovednosť za svoje výrobky v celom textilnom reťazci.  

Cieľom stratégie Európskej komisie je "zvýšiť odolnosť, opraviteľnosť, opätovné použitie a recyklovateľnosť textilu s cieľom riešiť problém rýchlej módy, textilného odpadu a ničenia nepredaného textilu a zabezpečiť, aby sa jeho výroba uskutočňovala pri plnom rešpektovaní sociálnych práv". 

Udržateľné opatrenia by mali ukončiť "rýchlu módu", ktorá ničí nepredaný a vrátený textil. V súčasnosti sa na celom svete každú sekundu odvezie na skládku alebo do spaľovne jeden kamión textilu (5). Stratégia vedie spoločnosti k zmene obchodného modelu a k uprednostneniu kvality pred kvantitou. Takmer 9/10 Európanov (88 %) si myslí, že oblečenie by malo byť vyrobené tak, aby vydržalo dlhšie. Výhody pre spotrebiteľov budú mať podobu odolnejšieho a trvácnejšieho oblečenia, ako aj viac dostupných informácií, ktoré uľahčia rozhodovanie o udržateľnom nákupe.  

OPATRENIA NOVEJ SMERNICE 

Komisia vo svojej vízii pre textil na trhu EÚ do roku 2030 kladie osobitný dôraz na trvanlivosť, opraviteľnosť a recyklovateľnosť. Jej cieľom je, aby sa textílie vyrábali najmä z recyklovaných vlákien, neobsahovali nebezpečné látky a rešpektovali sociálne práva. Niektoré konkrétne opatrenia a nariadenia zahŕňajú: 

Zákaz greenwashingu 

Všeobecné environmentálne tvrdenia a iné zavádzajúce marketingové triky budú zakázané. Zavedením prísnych kontrol greenwashingu sa lepšie ochránia spotrebitelia a presnejšie sa bude informovať o vplyve výrobku na životné prostredie. Nariadenie obmedzí používanie všeobecných marketingových výrazov, ako sú "zelený", "ekologický", "šetrný k životnému prostrediu" atď. pokiaľ ich nemožno požadovaným spôsobom zdôvodniť. Zákaz sa bude vzťahovať aj na obchodné oznámenia o tovare, ktorý obsahuje dizajnový prvok zavedený s cieľom obmedziť trvanlivosť výrobku. Podobne sa nebudú tolerovať tvrdenia o trvanlivosti z hľadiska času alebo intenzity používania v bežných podmienkach, pokiaľ nebudú skutočne preukázané, alebo prezentácia tovaru ako opraviteľného, hoci taký nie je. Zákaz sa bude vzťahovať aj na zavádzajúce symboly udržateľnosti, ktoré nespadajú pod schválený certifikačný model alebo nie sú stanovené verejnými orgánmi. 

Informácie pre spotrebiteľov 

V EÚ sa ročne vyhodí približne 5,8 milióna ton textilu, čo predstavuje 11,3 kg na osobu (5). Spotrebitelia preto dostanú viac informácií o tom, ako môžu svoje oblečenie opätovne použiť, opraviť a recyklovať. Vďaka tomu by mali byť schopní prijímať lepšie eticky zodpovedné a udržateľné rozhodnutia pri nákupoch, čo pomôže ukončiť "rýchlu módu". Informácie o záruke budú viditeľnejšie a zavedie sa nové označenie predĺženia záruky. Podľa Komisie mnoho ľudí stále nevie (60 % európskych spotrebiteľov), že na všetok tovar v EÚ sa vzťahuje minimálne dvojročná záruka. 

Malo by sa zaviesť nové označenie pre výrobcov, ktorí chcú zdôrazniť kvalitu svojho tovaru bezplatným predĺžením záručnej lehoty. Nový štítok predĺženej záruky tiež jasne ukáže, ktoré výrobky vydržia dlhšie, čo uľahčí nákup trvanlivejších výrobkov. Plánuje sa aj zavedenie digitálneho pasu výrobku, ktorý bude poskytovať jasnejšie informácie o textile. Spotrebitelia budú môcť ľahko zistiť vplyv svojich nákupov na životné prostredie (spotreba energie, recyklovaný obsah, prítomnosť nebezpečných látok, trvanlivosť, opraviteľnosť, skóre opráv, recyklovateľnosť). 

Životný cyklus textilných výrobkov 

Stratégia EÚ pre udržateľný a obehový textil požaduje, aby textilné výrobky predávané v Európskej únii mali dlhšiu životnosť - aby boli odolnejšie, znovu použiteľné, opraviteľné a recyklovateľné. 

Opätovné použitie a recyklácia - Smernica bude obsahovať osobitné samostatné ciele pre predchádzanie vzniku textilného odpadu, jeho zber, opätovné použitie a recykláciu. V súčasnosti sa recykluje menej ako 1 % textilného odpadu a využíva sa ako nové vlákna na výrobu odevov a až 35 % všetkých mikroplastov uvoľnených do životného prostredia možno vysledovať späť k textilným výrobkom (5). Predĺženie životného cyklu a využitie zostávajúceho potenciálu materiálu by malo minimalizovať uvoľňovanie mikroplastov a mikrovlákien do životného prostredia. Poslanci Európskeho parlamentu chcú tiež podporiť sektor opätovného používania a opráv, aby sa stal široko dostupným pre spotrebiteľov. Jedným z kľúčových bodov je aj obmedzenie vývozu textilného odpadu, najmä do krajín, ktoré nie sú vybavené na jeho spracovanie. Nový zákon by mal definovať, čo sa považuje za odpad a čo za opätovne použiteľný textil (ktoré sa v súčasnosti často zámerne zamieňajú, aby sa spoločnosti vyhli režimu odpadov). Ďalšie opatrenie by malo zabezpečiť, aby sa textilný odpad prepravoval len vtedy, ak je zaručené, že sa s ním bude zaobchádzať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 

Obmedzenia výroby a spotreby - Parlament žiada zákaz likvidácie nepredaného a vráteného textilného tovaru. Medzi prísnejšie opatrenia EÚ, ktoré majú odradiť od týchto praktík, patrí nariadenie o ekodizajne výrobkov. Veľké spoločnosti budú musieť zverejňovať počet vyradených výrobkov, dôvody vyradených objemov a informácie o objeme vyradených výrobkov odoslaných na opätovné použitie, opätovnú výrobu, recykláciu, energetické zhodnotenie a likvidáciu. Tým by sa mali opatrenia podnikov v oblasti nakladania s odpadom stať oveľa transparentnejšími a výroba textilu, ktorá sa v rokoch 2000 až 2015 celosvetovo zdvojnásobila (5), by sa mala dostať do rovnováhy so skutočným dopytom a využitím. 

Zodpovednosť výrobcu 

Európska komisia navrhuje pravidlá, podľa ktorých budú výrobcovia zodpovední za celý životný cyklus textilných výrobkov. Vychádza sa pritom z už spomínaného udržateľného nakladania s textilným odpadom, rozvoja sektora separovaného zberu, triedenia, opätovného použitia a recyklácie textilu v EÚ. Očakáva sa, že zvýšenie dostupnosti použitého textilu vytvorí miestne pracovné miesta a ušetrí peniaze spotrebiteľom v EÚ i mimo nej a zároveň zmierni vplyv textilnej výroby na prírodné zdroje. 

Spoločnosti budú musieť prehodnotiť svoje stratégie riadenia výroby a zásob, aby sa vyhli nadprodukcii. Takisto budú musieť zmeniť svoje postupy nakladania s odpadom v súlade s novými pravidlami a investovať do nových technológií na podporu cirkulácie. To by malo mať pozitívny vplyv na spotrebiteľov tým, že sa im poskytne textil, ktorý je udržateľnejší a má dlhšiu životnosť. Nové investície spoločností do udržateľných procesov s cieľom splniť požiadavky na ekologický a obehový dizajn však pravdepodobne povedú aj k zvýšeniu nákladov a cien. 

Ochrana ľudských práv a životného prostredia 

Väčšina opatrení textilnej stratégie smeruje k spoločnému cieľu, ktorým je ochrana prírody a ľudského zdravia. Okrem už uvedených opatrení má EÚ v úmysle riešiť aj neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov zo syntetických textílií, ktoré sa potom ľahko uvoľňujú do životného prostredia. Opatrenia sa preto zamerajú na všetky fázy výroby, od textílií pre dizajn výrobkov, cez výrobné procesy, pranie v priemyselných závodoch až po etiketovanie alebo propagáciu inovatívnych materiálov.  

V stratégii sa uvádza, že textilná výroba by mala v celom dodávateľskom reťazci rešpektovať ľudské, sociálne a pracovné práva a dobré životné podmienky zvierat. Prostredníctvom účinných politík náležitej starostlivosti sa komisia snaží identifikovať, predchádzať, zmierňovať a ukončiť skutočné a potenciálne škody na ľuďoch a životnom prostredí v obchodných operáciách a hodnotových reťazcoch spoločností. Tieto opatrenia môžu zlepšiť sociálne a environmentálne postupy v celom textilnom reťazci. 

UDRŽATEĽNOSŤ V MERCHYOU 

V stratégii sa uvádza, že na trhu EÚ budú povolené len udržateľné značky, ktoré sú založené na schválených certifikačných systémoch. V MERCHYOU nás teší, že téma ochrany spotrebiteľa a životného prostredia sa dostáva do popredia a má šancu stať sa v budúcnosti normou. 

V MERCHYOU nám záleží na našej planéte a zdraví našich ľudí, preto sa neustále snažíme zlepšovať naše výrobné procesy, aby boli čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Sme radi, že vám ako jedna z prvých textilných tlačiarní v Európe môžeme priniesť možnosť ekologickej potlače textilu s certifikátom GOTS!  

Global Organic Textile Standard (GOTS) je celosvetovo uznávaná certifikácia na spracovanie textílií z prírodných organických vlákien. GOTS kontroluje dodržiavanie prísnych ekologických a etických požiadaviek počas celého procesu výroby textilu, od pestovania samotných plodín až po spracovanie vlákien, farbenie, šitie, distribúciu a potlač. Vďaka vysokým požiadavkám na transparentnosť, sledovateľnosť a overiteľnosť vo všetkých aspektoch výroby je GOTS zárukou skutočne udržateľného výrobku. 

Už 5 rokov ponúkame textil a farby na potlač, ktoré sú v súlade s normou GOTS. Rovnako aj naše výrobné procesy majú certifikát GOTS, a preto sú maximálne šetrné k životnému prostrediu. Naše dodržiavanie všetkých pravidiel GOTS pravidelne kontroluje nezávislý certifikačný orgán Soil Association. Zistite viac o udržateľných krokoch v našej výrobe

Aby sa predbežná dohoda EÚ o udržateľnom a obehovom textile stala zákonom, musí prejsť konečným schválením v Parlamente aj v Rade. Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu sa očakáva v novembri 2023. Po nadobudnutí účinnosti smernice budú mať členské štáty 24 mesiacov na to, aby nové pravidlá začlenili do svojich právnych predpisov. 

Sledujte náš blog, kde sa dozviete ďalšie novinky.


Zdroje:
(1) EU strategy for sustainable and circular textiles 
(2) EU to ban greenwashing and improve consumer information on product durability 
(3) Parliament wants to make EU textiles and clothing industry greener 
(4) The Sustainable Angle - EU strategy for sustainable and circular textiles 
(5) Textile Factsheet - Sustainable and Circular Textiles by 2030 

8 8 minút čítania.

Ďalšie články

Partners' talk - KOLO

Partners' talk - KOLO

Tzv. KOLO je miesto, ktoré dokáže dať veciam druhú šancu na život. Tzv. MERCHYOU deadstock  textil, je textil, ktorý nám stojí dlhodobo na sklade, je nový a nepoškodený, no nemá svojho majiteľa. Prečo sa náš textil na jeden deň ocitol v KOLO?

čítať viac
Nová kolekcia od Stanley/Stella!

Nová kolekcia od Stanley/Stella!

Predstavujeme novú udržateľnú kolekciu Stanley/Stella na jar/leto 2024! Objavte modernizované obľúbené aj úplne nové odľahčené štýly a pripravte sa na nadchádzajúcu sezónu!

čítať viac
Rodinný merch a tipy na detský textil

Rodinný merch a tipy na detský textil

Prinášame vám nové inovatívne tipy na detský textil od Stanley/Stella, s ktorým si môžete vytvoriť zladený rodinný merch! Objavte ďalšie produkty pre väčších školákov, aj bábätká a batoľatá.

čítať viac
Veselé Vianoce z MERCHYOU!

Veselé Vianoce z MERCHYOU!

Za celý MERCHYOU tím ďakujeme za vašu priazeň, dôveru a objednávky v uplynulom roku. Prajeme vám, aby ste vianočné sviatky strávili v pokoji medzi najbližšími a do nového roku vstúpili zdraví a šťastní. 🎄

čítať viac
Farba roku 2024

Farba roku 2024

Objavte farbu roka 2024 od Pantone a inšpirujte sa pri tvorbe vlastného merchu alebo novej kolekcie! Preskúmajte naše tipy na udržateľné produkty v odtieni Peach Fuzz!

čítať viac
Kampaň od Kompostujme

Kampaň od Kompostujme

Spolupracujeme so slovenskou organizáciou Kompostujme, ktorá šíri novodobé domáce zvieratká po celom Slovensku. Čítajte ďalej a zistite, aký udržateľný rozložiteľný merch pre ich kampaň chystáme!

čítať viac
Nová textilná stratégia EÚ

Nová textilná stratégia EÚ

Prečítajte si odporúčania novej stratégie EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu a udržateľnosť výrobkov predávaných v EÚ a zároveň predĺžiť životnosť výrobkov a ukončiť tzv. rýchlu módu.

čítať viac
×